Konkursy-regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „WYPROMUJ SWÓJ BIZNES Z PANIE PLANUJĄ SPOTKANIE”

Konkurs organizowany przez portal PPS oraz partnera Fundację Tax Care.

 • I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wypromuj swój biznes z Panie Planują Spotkanie”.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma RAMS z siedzibą w Plewiskach.
 3. Partnerem w konkursie jest Fundacja Tax Care z siedzibą w Warszawie.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w różnych miastach Polski, podczas wydarzeń INSPIRACJE KU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI organizowanych przez Fundację Tax Care.

 

 • II

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która :
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
  b) była uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Fundację Tax Care pod nazwą INSPIRACJE KU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w jednym z poniżej wymienionych miasta:

– 8 czerwca – Wrocław.

– 6 lipca – Gdańsk.

– 20 lipca – Warszawa.

– 29 sierpnia – Katowice.

– 21 września – Poznań.

c) polubi fan page portalu Panie Planują Spotkanie na Facebooku https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/

 

 1. Konkurs trwa od 8 czerwca 2017r. do 5 października 2017 r.  :
  a) Uczestnicy INSPIRACJI KU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w poszczególnych miastach mogą przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w konkursie w terminie 2 tygodni od daty zakończenia wydarzenia, w którym brali udział:

 

– 8-22 czerwca – Wrocław.

– 6- 20 lipca – Gdańsk.

– 20  lipca-3 sierpnia – Warszawa.

– 29 sierpnia – 12 września– Katowice.

– 21 września –5 października- Poznań.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów jeśli wynikną ku temu okoliczności. W razie wystąpienia takiej             sytuacji, organizator poda taką informację do publicznej wiadomości.

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać maila do organizatora konkursu, w którym należy napisać, dlaczego akurat Twój biznes jest wyjątkowy i powinna o nim usłyszeć cała Polska. Email konkursowy musi być wysłany na adres konkurs@panieplanuja.pl w tytule wpisując nazwę miasta oraz nazwę wydarzenia w którym wzięło się udział np. WROCŁAW-INSPIRACJE KU PRZESIĘBIORCZOŚCI.
 2. Maile, które w tytule nie będą miały nazwy miasta, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie.
 3. Z nadesłanych maili komisja konkursowa wybierze po jednym zwycięskim z każdego miasta w którym organizowane jest wydarzenia INSPIRACJE KU PRZESIĘBIORCZOŚCI.

6.Kryterium wyboru:

– innowacyjność biznesu

– oryginalność biznesu

– kreatywny sposób przedstawienia swojego biznesu.

Komisja zastrzega sobie prawo do zastosowania przy wyborze zwycięzców jednego z tych kryteriów lub wszystkich trzech.

 

 

 • III

NAGRODY

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 artykułów promocyjnych na portalu www.panieplanujaspotkanie.pl, po jednym na każde miasto biorące udział w wydarzeniu INSPIRACJE KU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu drogą emailową.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną terminie 7 dni od dnia wysłania emailowego powiadomienia o wygranej, pod rygorem przepadnięcia .

 

 • IV

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Administratorem danych ze zgłoszeń konkursowych jest właściciel serwisu Panie Planują Spotkanie.

 

 • V

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie email pod adres kontakt@panieplanuja.pl  z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2.Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości email z adresu konatkt@panieplanuja.pl  na adres email z którego wpłynęło zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

                                                                    ŻYCZYMY POWODZENIA 🙂

 

© Copyright 2016 Panie Planują Spotkanie - Warsztaty dla kobiet z całej Polski