Regulamin konkursu

AKTUALNIE ORGANIZUJEMY DWA KONKURSY.

KONKURS ``CZERWONA SZPILKA``- 24 kwietnia-10 maja 2017r.

 • I Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Panie Planują Spotkanie (https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/) jest firma RAMS, Numer NIP 7792174422, Numer REGON 300101571.
 1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Bdirect Magdalena Szewczuk z siedzibą w Wrocławiu.
 3. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs trwa od  24 kwietnia 2017 roku godz. 18.00 do 10 maja 2017r. godz. 18.00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

 • II  Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1.Uczestnikami konkursu mogą być

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms]
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/ i udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a: :https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 4. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 5. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 6. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że:
 7. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1
 8. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres email) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

 • III Zasady konkursu

 

Aby wziąć udział w konkursie :

 1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/
 2. Należy odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: Kiedy czujesz się najbardziej kobieco?
 3. Konkurs przebiega następująco:
 4. a)od  24 kwietnia 2017 roku godz. 18.00 do 10 maja 2017r. godz. 18.00. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 5. b) Od 10 maja  2017r. 18.00 do 12 maja godz. 18.00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców.
 6. c) najpóźniej w dniu 12 maja 2017r godz. 18.00 zostaną opublikowane wyniki konkursu na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/
 7. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem Facebooka.

 

 • IV  Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie są dwie darmowe wejściówki na wydarzenie organizowane przez  Bdirect Magdalena Szewczuk w dniu 3 czerwca 2017r w Wrocławiu.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
 3. a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 4. b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego na prywatną wiadomość na Facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 7. Nagroda zostanie przekazana emailem na wskazany przez Laureata adres email.

 

 

 • V Prawa Autorskie i inne.

 

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres email kontakt@panieplanuja.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

 • VI Reklamacje i postanowienia końcowe.

 

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie email pod adres kontakt@panieplanuja.pl z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości email z adresu konatkt@panieplanuja.pl na adres email z którego wpłynęło zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

KONKURS EVENTOMANIA 10-19 maj 2017r.

 • I Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Panie Planują Spotkanie (https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/) jest firma RAMS, Numer NIP 7792174422, Numer REGON 300101571.
 1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 2. Fundatorem nagród w konkursie są Anna Diller   Rozwijalnia Kobiet i Plus PR Katarzyna Radziejewska.
 3. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs trwa od  1o maja 2017 roku godz. 18.00 do 19 maja 2017r. godz. 18.00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
 • II  Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1.Uczestnikami konkursu mogą być

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms]
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/ i udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a: :https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 4. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 5. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 6. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że:
 7. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1
 8. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres email) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 • III Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie :

 1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego https://www.facebook.com/PaniePlanujaSpotkanie/
 2. Należy odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym , dlaczego to Ty powinnaś obowiązkowo wziąć udział w tym wydarzeniu.
 3. Konkurs przebiega następująco:
 4. a)od  10 maja  2017 roku godz. 18.00 do 19 maja 2017r. godz. 18.00. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 5. b) Od 19 maja  2017r. do 20 maja godz.  jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców.
 6. c) najpóźniej w dniu 21  maja 2017 godz. 18.00 zwycięzcy zostaną osobiście poinformowani o wygranej.
 7. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem Facebooka.
 • IV  Nagrody
 1. Nagrodą w konkursie są dwie darmowe wejściówki na wydarzenie EVENTOMANIA w dniu 12 czerwca w Poznaniu.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
 3. a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 4. b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego na prywatną wiadomość na Facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 7. Nagroda zostanie przekazana emailem na wskazany przez Laureata adres email.
 • V Prawa Autorskie i inne.
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres email kontakt@panieplanuja.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 • VI Reklamacje i postanowienia końcowe.
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie email pod adres kontakt@panieplanuja.pl z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości email z adresu konatkt@panieplanuja.pl na adres email z którego wpłynęło zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

© Copyright 2016 Panie Planują Spotkanie - Warsztaty dla kobiet z całej Polski

by Toke Studio